Jsme nepřekonatelní v tom, na co většinou nemáte čas

Více informací o firmě zde »

objednávky
vyberte jednu z možností a klikněte

mohou s naším institutem snadno

vyberte jednu z možností a klikněte

Proč 01

A

Komfortně aplikujete jednotné
a objektivní měřítko u všech kandidátů.

Spolehnout se můžete na přesný nástroj
splňující nejpřísnější nároky
na kvalitní psychodiagnostiku.

Máte k dispozici nástroj, který Vám umožní porovnávat kandidáty mezi sebou, při výběru určit jejich pořadí nebo rovnou vybrat toho nejvhodnějšího. Spolehlivý, relevantní a objektivní nástroj je navíc vnímán kandidáty jako spravedlivý.

Accent Assessment Tool je spolehlivý a relevantní nástroj vytvořený a adaptovaný na českou populaci s využitím primárně v pracovní oblasti. Sérií nezávislých měření vyhodnotí systém odpovědi a vygeneruje osobnostní profil. Tento proces probíhá naprosto nezávisle na hodnotiteli, čímž je splněna další podmínka osobnostního diagnostikování – objektivita.

B

Jednoduše odhalíte, jestli máte
ty správné lidi na odpovídajících pozicích.

Na klíčové pozice vyberete zaměstnance se skutečně odpovídající kvalifikací.

Získáte rozsáhlou diagnostiku s analýzou 40 kompetencí včetně jejich grafického znázornění. Cílem je vytvoření profilu hodnocené osobnosti, jejích typických vlastností a kompetencí. Těchto 40 vlastností ve své podstatě představuje kompetenční model, který v porovnání s požadavky na příslušnou pozici odhalí, do jaké míry se očekávání překrývají s kompetencemi kandidáta.

Čtyřicet kompetencí důležitých pro pracovní prostředí Vám umožní cíleně vyhledat zaměstnance, kteří mají příslušnou osobnostní a kompetenční výbavu. Budete tak schopni predikovat jejich úspěšnost při výkonu pracovní náplně. Předem odhalíte možné nesrovnalosti nebo kontraproduktivní projevy chování. Systém navíc vygeneruje soubor doplňujících otázek a analýzu možných odpovědí, které Vám umožní lépe strukturovat pohovor a zvýšit validitu celého výběrového postupu.

C

Vyhnete se finančním ztrátám
při zaměstnávání nevýkonných zaměstnanců.

Díky rozpoznání nejvýkonnějších kandidátů
zvýšíte efektivitu a produktivitu společnosti.

Systém Accent Assessment Tool je vybaven speciálním nástrojem k odhalení nežádoucích projevů u všech 40 typických vlastností zaměstnanců. Dosáhne-li respondent u některé ze sledovaných vlastností velmi vysokou či přímo extrémní hodnotu, vygeneruje doplňující otázky tak, aby byl zaměstnavatel schopen odhalit, zda tyto extrémní hodnoty budou mít nežádoucí projevy v pracovním prostředí. U některých vlastností (např. „stres jej stimuluje“) dokáže systém dokonce vygenerovat jakýsi mini-test, který na nežádoucí projevy upozorní.

Správný výběr se projeví na všech úrovních organizace. Důležitý je nejen pro efektivitu samotnou, ale také z hlediska prosperity společnosti, ke které pracovník přispívá i způsoby, jež nejsou formálně stanoveny v popisu práce. Především při zastupování organizace navenek, propagování jejího dobrého jména nebo dosažených úspěchů. V těchto hůře uchopitelných hlediscích hrají roli i hlediska jako vyjadření spokojenosti se společností, pro kterou pracuji, projevy loajality, a v těžších dobách i lepší snášení občasných potíží. Mise, cíle a vize společnosti jsou tak v souladu s hodnotovým žebříčkem jejích zaměstanců.

A

Získáte konkurenční výhodu
nad ostatními kandidáty.

Přesvědčivě prokážete
budoucímu zaměstnavateli,
že jste nejlepším kandidátem.

Při výběrovém řízení se viditelně odlišíte od ostatních kandidátů. Zaměstnavateli předložíte něco navíc – přehlednou zprávu o svých předpokladech, dovednostech a kompetencích. Ze zkušenosti víme, že zaměstnavatelé přijímají tento typ informací kladně, neboť jim to usnadňuje rozhodování při výběru.

Váš osobnostní a kompetenční profil Vám umožní snadno verbalizovat své předpoklady pro příslušnou pozici. Zaměstnavateli předložíte validní důkaz, že jste vhodným kandidátem, který odpovídá požadavkům. Během přijímacího pohovoru o sobě budete schopni hovořit stručně a výstižně.

B

Uvědomíte si a upevníte
své silné stránky.

Své předpoklady přesně
a srozumitelně odprezentujete
svému zaměstnavateli.

Výsledná zpráva popisuje výsledky testu tak, aby byly srozumitelné a bylo jasné, co znamenají v reálném pracovním životě. Sami si budete schopni vybavit příklady ze svého profesního života. Potvrdíte si své silné stránky a uvědomíte případné nedostatky. Důležité je, že získáte relevantní pohled na to, jak vás vnímají ostatní. Do svých pohovorů tak můžete vnést vpád objektivity.

Přehledná, grafická úprava konečného profilu umožňuje snadnou orientaci. Můžete intuitivně interpretovat své silné stránky, které doložíte jasně, jednoduše a pregnantně.

C

Do budoucna si vytvoříte soubor
favorizujících kompetencí,
které zaměstnavatelé vyžadují.

Najdete nejlepší směr svého
dalšího vzdělávání a rozvoje.

Samozřejmě se může stát, že ne všechny žádoucí vlastnosti a kompetence budete mít. Srovnání s tím, co zaměstnavatelé od svých pracovníků vyžadují, Vám pomůže identifikovat případné nedostatky a zlepšit je. Důležité kompetence zvýší Vaši hodnotu na trhu, protože v cestě za vysněnou pozicí jsou překážky především motivací.

Pomocí psychodiagnostiky si můžete potvrdit, zda je pro Vás určitá kariéra skutečně vhodná. Ověříte si své slabé i silné stránky. Na slabé stránky se můžete lépe soustředit. V silných získáte sebedůvěru. Nebudete tak rozvíjet obor, který je v rozporu s Vašimi psychologickými kompetencemi. Jinými slovy nebudete v práci trpět. Vyberete si to, co Vám půjde snadno a v čem můžete být skutečně dobří. Pro ostatní tedy můžete být opravdu cenní. Řídíte svůj rozvoj správným směrem.

Jak 02

Test Accent Assessment Tool (AAT)

• změří charakteristické vlastnosti osobnosti
• zjistí vhodnost jedince na pozici
• vyhodnotí možné negativní projevy
• provede porovnání kandidátů
• identifikuje klíčové kompetence
• doporučí vhodné otázky pro pohovor
• vybere nejvhodnějšího kandidáta


Výsledná zpráva je přehledná, srozumitelná a pro příjemce velice komfortní. Byla vytvořena tak, aby výsledky byly ihned využitelné v praxi a nebyla potřebná žádná složitá interpretace.

 • Vzorová zpráva (celá) ke stažení zde

Institut pro pracovní psychodiagnostiku používá pro detekci charakteristických rysů a vlastností zaměstnance osobnostní test Accent Assessment Tool, který je validizovaným nástrojem určeným především pro pracovní oblast. Jeho nespornou výhodou jsou rozsáhlé normy pro českou populaci, které se neustále rozšiřují, jak postupuje validizační proces. Na základě meta-analýzy 3000 textů z pracovního prostředí, identifikuje tento nástroj 40 relevatních vlastností jedince důležitých pro práci. Nástroj pracuje s tzv. situačním indexem, který odhaluje nekonzistentnost odpovědí respondenta na škále 0-100, čím citlivě upozorňuje na možné snahy zkreslovat výsledky či na neadekvátnost některých odpovědí.

Vídeňský maticový test (VMT)

• měří obecnou inteligenci
• určuje individuální rozdíly v pracovním výkonu
• odhaluje schopnost usuzovat
• identifikuje univerzální konkurenční výhodu
• podporuje výběr výkonnějších pracovníků
• identifikuje schopnost učit se

 • Vzorová zpráva (zkrácená) ke stažení zde

Institut pro pracovní psychodiagnostiku pracuje při zjišťování inteligence uchazečů a zaměstnanců s Vídeňským maticovým testem, který je validizovaný a určený pouze do rukou odborného a vyškoleného personálu. Vychází z teorie “g” faktoru, který formuloval Spearman. Test tedy pracuje se schopnostmi usuzovat, odhalovat vzájemné souvislosti a vyvozovat vztahy, které se považují za základní dimenze faktoru obecné inteligence. Test inteligence je nenahraditelný nástrojem, jeho použití je podpořeno celou řadou přesvědčivých důvodů, proč obecnou inteligenci měřit a přihlížet k ní při každodenním manažerském rozhodování: VMT patří k jednodimenzionálním testům konstruovaným k měření jedné složky inteligence. Vychází z teorie “g” faktoru, který formuloval Spearman. Test tedy pracuje se schopnostmi usuzovat, odhalovat vzájemné souvislosti a vyvozovat vztahy, které se považují za základní dimenze faktoru obecné inteligence. Test inteligence je nenahraditelný nástrojem, jeho použití je podpořeno celou řadou přesvědčivých důvodů, proč obecnou inteligenci měřit a přihlížet k ní při každodenním manažerském rozhodování:

• inteligence má prediktivní validitu (dokáže předvídat úspěch ve všech pracovních pozicích)
• čím je práce náročnější, tím důležitější je při jejím výkonu inteligence
• validita inteligence je jednou nejvyšších v porovnání s např. osobností, schopnostmi, zájmy
• inteligence je hlavním zdrojem, trvalých, významných rozdílů v pracovním výkonu
• vyšší inteligence představuje také vyšší vzdělavatelnost, predikuje schopnost učit se

Test Leadership Judgement Indicator (LJI)

• identifikuje styly vedení
• diagnostikuje schopnost řešit problémy vhodným způsobem
• odhaluje preferenci stylu pro řešení podobných situací
• okamžitě upravuje styl vedení
• rozvíjí kompetence lídra

 • Vzorová zpráva (zkrácená) ke stažení zde

Leadership je v pracovní oblasti velmi důležitý a je obvykle chápán jako soubor kompetencí, které umožňují vést sebe i druhé k mimořádným cílům. Kompetence je pojem, který zahrnuje nejen schopnosti, ale například i vlastnosti, znalosti, motivace a všechny vnitřní faktory podmiňující úspěšné dosahování cílů. Poznávání leadershipu a poznávání možností, jak ho dále rozvíjet, je předmětem odborného zájmu již mnoho let. A stejně dlouho dobu trvá také úsilí pro toto poznávání vytvářet odpovídající psychodiagnostické nástroje. Jedním z metodologicky užitečných přístupů je klasifikace leadershipu podle několika základních stylů, kterými se dá popsat styl vedení i osobnost vůdce – lídra.

Institut pro pracovní psychodiagnostiku využívá při identifikaci preferovaného stylu vedení lidí adaptaci původní metody Leadership Judgment Indicator (LJI – Test stylů vedení), která je validizována na české manažerské populaci. Metoda prostřednictvím řešení různých modelových situací, scénářů z běžného rozhodování vedoucích a manažerů, diagnostikuje schopnost zkoumané osoby adekvátně volit vhodný způsob řešení modelové situace a zároveň diagnostikuje styl, který zkoumaná osoba preferuje pro řešení podobných situací. Jednotlivé scénáře uvádějí situace, které je vhodné řešit jedním ze čtyř stylů leadershipu: direktivním, konzultativním, konsenzuálním anebo delegativním stylem vedení. Institut pro pracovní psychodiagnostiku je jako zatím jeden z mála oprávněn tuto metodu používat, neboť se jedná o metodu, která není běžně dostupná a vyžaduje psychologické vzdělání a akreditační kurz k používání a interpretaci.

Dotazník motivace k výkonu (LMI)

• zjišťuje míru motivace k dosahování cílů
• odhaluje tendenci klást si náročné cíle (ctižádost)
• identifikuje sebedůvěru v dosažení cílů (nezávislost)
• diagnostikuje schopnost vynaložit úsilí na dosažení cíle (sebeovládání)

Dotazník motivace k výkonu zjišťuje míru motivace k dosahování osobních a profesních cílů, která je ovlivňována třemi základními faktory: ctižádostí, nezávislostí a sebeovládáním). Každý z těchto tří faktorů je sám ovlivňován množstvím aspektů vaší osobnosti. V této analýze zjišťujeme, jak tyto aspekty zvyšují nebo snižují celkovou motivaci k výkonu.

 • Vzorová zpráva ke stažení zde

Pro účely pracovní psychodiagnostiky pracuje náš Institut s motivací k výkonu, která je chápána jako podíl osobnosti na vlastní výkonnosti. Při detekci motivace k výkonu používáme Dotazník motivace k výkonu (LMI), který je založen na významných teoretických a empirických pracích, zaměřených na motivaci k výkonu a na výsledcích výzkumu motivace k výkonu. Cílem konstrukce LMI byla formulace široce pojatého konceptu motivace k výkonu v profesním kontextu.

LMI se skládá ze 17 dimenzí (škál) motivace k výkonu v profesním kontextu:
• vytrvalost • kompenzační úsilí
• dominance
• hrdost
• angažovanost
• ochota učit se
• důvěra v úspěch
• preference obtížnosti
• flexibilita
• samostatnost
• flow
• sebekontrola
• nebojácnost
• orientace na status
• internalita
• soutěživost
• cílevědomost

Reference 03

American Restaurants, a.s.

Hana Smítalová
HR Specialista

Tato metoda nám velmi pomohla a proto jsme ji v současné době opět využili ... největší výhodu této metody spatřuji v rychlosti, vysoké míře pravdivosti osobnostního profilu.

C.O.T. media s.r.o.

Gabriela Ben Ahmed
majitelka vydavatelství

Tyto informace mi velice pomohly při formování pracovního teamu ... práce s oddělením je teď mnohem jednodušší ... naše zaměstnance jsem lépe poznala.

Bent s.r.o.

Ing. Karel Malčák
ředitel

Accent Assessment Tool nám přinesl velmi užitečné informace pro celý systém personální práce… tento systém doporučujeme pro výběr pracovníků i další práci v oblasti lidských zdrojů.

Intervet s.r.o. AKZO NOBEL

Ing. Petr Barák
Operations Director

Výsledky jsou okamžitě aplikovatelné, srozumitelné a umožňují i snadné srovnávání jednotlivých zaměstnanců v týmu… používám výsledky diagnostiky i ke zlepšení komunikace na pracovišti a předcházení konfliktů… analýza, kterou Accent o zaměstnancích poskytuje je opravdu pozoruhodná a vysoce přínosná.

Hotel Mandarin Oriental

Petra Horáková
Director of Human Resources

Já jsem použila osobnostní test Accent při hledání nového, prestižního zaměstnání. Při pohovoru jsem jej prezentovala budoucímu zaměstnavateli, který byl velmi potěšen jeho přehledností, a mohl si s jeho pomocí ověřit, že mám žádané vlastnosti a schopnosti. Tento test mi tak pomohl k získání mého vysněného místa.
 • „Úžasný“ – to je přídavné jméno, které nejlépe tento nástroj popisuje. A dále pak ještě: „přesný, efektivní, nápomocný…“
 • „ Byla jsem překvapena přesností zprávy. Něco se mi potvrdilo i jinými testy.“
 • „Dělal jsem tento test již dvakrát, a pokaždé jsem dostal stejný výsledek.“
 • „Rozhodně je to přesnější a podrobnější než jiné testy a jejich zprávy.“
 • „Testová zpráva vás přímo a bez obalu popíše. V některých momentech jsem se musel zastavit a zamyslet, ale pak jsem zjistil, že je ten popis pravdivý.“
 • „Tento test je rychlý a jednoduchý. Použitá přídavná jména pokrývají širokou škálu pracovních schopností i přístupů k práci. Přitom se nemusíte bát, že budete mít nějaké negativní výsledky.“
 • „Moje zkušenost s tímto testem je veskrze kladná. Není čeho se bát. Výsledky jsou ku prospěchu i uchazečům o práci, neboť jim pomohou se vyhnout zaměstnáním, na která se nehodí a naopak zdůraznit dovednosti, které mají, a tím jim i vhodnou práci najít.“
 • „Obvykle podstupujeme psychologické testy s určitými obavami. U tohoto testu ale skutečně není čeho se bát. Sám bych ho při výběru zaměstnanců používal.“
 • „Konečná zpráva je perfektní, podrobná a přehledná, a navíc přesně odhaluje osobnost člověka“.
 • „Výsledky testu považuji za velmi přesné.“
 • „Podstoupil jsem už několik testů, ale u Accentu jsem měl pocit, že je profesionální a nejpřesnější ze všech.“
 • „Je to opravdu velmi přesné. Až vás mrazí, když si o sobě čtete všechny ty podrobnosti.“

Časté dotazy 04

Otázka

Mám obavy z toho, že výsledky testování budou negativní.

Odpověď

Na rozdíl od některých diagnostických metod, které vyhodnocují silné a slabé stránky respondenta ...

Otázka

Je provedení vaší diagnostiky náročné pro respondenta?

Odpověď

Pro provedení diagnostiky je nutné vyplnění dotazníku, které není nijak časově omezeno ...

Otázka

Dozvím se z vaší diagnostiky, jak musím změnit své chování při výkonu svého zaměstnání?

Odpověď

Systém Accent Assessment Tool za žádných okolností nepopírá individualitu osobnosti ...

Otázka

Chtěl bych se zabývat prodejem, ale mám obavy, že mi bude překážet v úspěchu moje introvertní povaha. Slyšel jsem totiž, že úspěšní jsou pouze extrovertní obchodníci.

Odpověď

Tento názor je v rozporu s posledními poznatky pracovní diagnostiky ...

Otázka

Za jak dlouho dostanu svoji zprávu?

Odpověď

Přestože systém Accent Assessment Tool zpracovává odpovědi automaticky a bez zásahu jiné osoby ...

Otázka

Kdo všechno má přístup k mojí zprávě?

Odpověď

Pokud jste individuální klient, vidí Vaši zprávu pouze náš psycholog ...

Na rozdíl od některých diagnostických metod, které vyhodnocují silné a slabé stránky respondenta, nepracuje diagnostický systém Accent Assessment Tool s negativní či pozitivní polaritou. Neexistuje negativní, či pozitivní hodnocení, jde o odhalení charakteristických vlastností, kompetencí a projevů v pracovním prostředí a skrytých možností. To je dáno skutečností, že systém Accent Assessment Tool pracuje s konstrukty dispozic a vloh, nikoli s naučenými zkušenostmi, schopnostmi a dovednostmi. Výsledkem diagnostiky pomocí systému Accent Assessment Tool je odhalení jedinečné osobnosti každého člověka, jeho dispozic chovat se a pracovat určitým způsobem.

Pro provedení diagnostiky je nutné vyplnění dotazníku, které není nijak časově omezeno. Záleží na respondentovi, kolik času bude potřebovat, obvyklá doba potřebná k vyplnění je zhruba 20 minut. Před vyplněním dotazníku je respondent řádně instruován, a dotazník je logicky členěn tak, aby usnadnil respondentovi orientaci. V dotazníku neexistuje správná ani špatná odpověď.

Systém Accent Assessment Tool za žádných okolností nepopírá individualitu osobnosti. Proto v žádném našem reportu nenajdete příkaz, jak se musíte chovat, nebo co smíte anebo naopak nesmíte dělat. Najdete pouze výstup diagnostiky, který identifikuje vaše předpoklady, schopnosti a tendence k určitému chování a prostory ke zlepšování.

Tento názor je v rozporu s posledními poznatky pracovní diagnostiky, které dokazují, že nelze vytvářet univerzální profily a „škatulky“ pro jednotlivé pracovní pozice. Charakteristické vlastnosti, které mohou být pro příslušnou pozici v jedné společnosti výhodou, mohou být v jiné společnosti méně vhodné až nežádoucí. Řada prodejců byla vychována v myšlence, že aby byli dobrými ve své profesi, musí být také výřečnými extraverty. To je však naprosto mylná představa. Asi 75% všech špičkových prodejců se při psychologických testech projeví jako introverti. V prodejních situacích mnohem raději naslouchají, než hovoří. Systém Accent Assessment Tool řeší vhodnost charakteristických vlastností u jednotlivých pozic zásadně individuálně, a to i u stejných pozic (například prodejce) v různých společnostech.

Přestože systém Accent Assessment Tool zpracovává odpovědi automaticky a bez zásahu jiné osoby, což je důležitý předpoklad objektivity testování, výslednou zprávu ve sto procentech případů prohlíží psycholog naší společnosti, aby se ujistil, že vše proběhlo správně, zpráva je validní a vy můžete pracovat s jejími výsledky. Jednotlivé zprávy jsou obvykle k dispozici během několika desítek minut. Maximální nejzazší doba, do které garantujeme obdržení Vaší obsáhlé diagnostické zprávy, je 24 hodin.

Pokud jste individuální klient, vidí Vaši zprávu pouze náš psycholog, který je jako profesionál ve svém oboru vázán etickými principy stanovenými pro psychology. Pokud podstupujete diagnostiku osobnosti v rámci výběrového řízení či zaměstnání, má k Vaší zprávě navíc přístup kompetentní pracovník objednávající společnosti. Vy máte však vždy právo vidět výsledky vaší diagnostiky a společnost povinnost Vám je sdělit.